DelSurvey Calc

Tο DelSurveyCalc είναι το υπολογιστικό πρόγραμμα του DelSurvey. Εκτελεί όλους τους τοπογραφικούς υπολογισμούς και αποτελεί ατόνομη εφαρμογή

Δυνατότητες του DelSurvey Calc

1. Δημιουργία Project εργασίας για κάθε τοπογραφική εργασία αποθηκεύοντας τις παρατηρήσεις καθώς και αρχείο ιστορικού της εργασίας (log files). Δυνατότητα επεξεργασίας του Project σε περίπτωση αλλαγή θέσης των αρχείων ή εάν έχει μεταφερθεί σε άλλο υπολογιστή.

2. Εμφάνιση σε πινακοποιημένη μορφή των σταθερών σημείων που δηλώνουμε κατά την επίλυση.

3. Καθορισμός περιγραφής των σημείων αποτύπωσης (π.χ. ταχυμετρικά, τριγωνομετρικά, στάσεις, ελαιόδεντρο, ξερολιθιά κ.α) και εισαγωγή αυτών στο σχέδιο μέσω της εφαρμογής DelSurveyCad με αυτόματη αναπαράσταση του κατάλληλου συμβόλου που έχουμε προκαθορίσει, καθώς και των γραμμικών στοιχείων αποτύπωσης (breaklines, όρια δρόμου, φράχτες κ.α.) 

4. Επίλυση θεμελιωδών προβλημάτων τοπογραφίας – Δυνατότητα εισαγωγής αρχείων για υπολογισμό συντεταγμένων με το 1ο θεμελιώδης πρόβλημα τοπογραφίας (χρήση για εφαρμογή παρατηρήσεων από αναδασμούς και διανομές) – μετατροπές μονάδων γωνιών.

5. Μαζική εξαγωγή αρχείων γεωαναφοράς tfw από εικόνες με ενσωματομένη την πληροφορία της γεωαναφοράς (Geotiff).

6. Προγραμματισμός πτήση αεροπλάνου και UAV και εισαγωγή στο σχέδιο των εικονοκέντρων λήψεων και των περιγραμμάτων κάλυψη των Α/φιων (foot print)

 7. Εξαγωγή σημείων σε λίστα από ψηφιακό μοντέλο εδάφους (DTM).

 8. Μετατροπή σημείων 2D σε 3D με χρήση ψηφιακού μοντέλου εδάφους.

 9. Οπτικοποίηση όλων των παρατηρήσεων μέσω του MapViewer που διαθέτει για τον οπτικό έλεγχο των σκοπεύσεων-παρατηρήσεων και την γραφική απεικόνιση της επίλυσης.

10. Επεξεργαστής αρχείων παρατηρήσεων που εμφανίζει τις μετρήσεις του καταγραφικού σε πινακοποιημένη μορφή για την εύκολη επεξεργασία τους.

11. Ανάγνωση αρχείων ASCII παρατηρήσεων ή συντεταγμένων με οποιαδήποτε γραμμογράφηση (π.χ. διαχωρισμένα με κόμμα, με διάστημα, με άνω κάτω τελεία, ΤΑΒ κ.α.)

12. Εξαγωγή επιλυμένων σημείων σε μορφή DXF.

Επεξεργαστής αρχείων TEXT (TextPad) επεξεργάζεται οποιοδήποτε ASCII αρχείο παρατηρήσεων ή συντεταγμένων, έχοντας περισσότερες δυνατότητες από ενάν απλό text editor (π.χ. εύρεση παρατήρησης που περιέχει σφάλμα μέτρησης, άμεση αποθήκευση στο project εργασίας, αυτόματη μετάβαση στην γραμμή που υποδεικνύουμε. κ.α.)

1. Μετατροπή αρχείων παρατηρήσεων οργάνου που βρίσκονται σε μορφή ASCII σε μορφή DelSurvey.
2. Δυνατότητα μετατροπής από δεδομένα DEROS σε DelSurvey και αντίστροφα που αφορούν παρατηρήσεις συνορθώσεων δικτύων.
3. Μετατροπή από τις συντεταγμένες των σημείων σε παρατηρήσεις οργάνου (DelSurvey).
4. Εξαγωγή της επίλυσης σε αρχείο post script για την εισαγωγή στο σχεδιαστικό πρόγραμμα autocad, zwcad και gstarcad προκειμένω να οπτικοποιηθεί η επίλυση, καθώς και η δυνατότητα εξαγωγής των σημείων της επίλυσης σε μορφή DXF
5. Δυνατότητα μετατροπής των μετρήσεων οποιουδήποτε γεωδαιτικού σταθμού σε μορφή DelSurvey με την ειδική εφαρμογή DelConverter που διαθέτει το DelSurvey.

Εφαρμογές

1. Έλεγχος των παρατηρήσεων πεδίου (πριν την επίλυση) μέσω της εφαρμογής DelReviewer για τον εντοπισμό τυχαίων ή συστηματικών σφαλμάτων και προσδιορισμό της ακρίβειας των μετρήσεων (γωνιών και μηκών). Δυνατότητα διαχωρισμού παρατηρήσεων ταχυμετρικών σημείων με παρατηρήσεις όδευσης ή συνόρθωσης. Διαθέτει φίλτρα και εργαλεία για τον διαχωρισμό των παρατηρήσεων (π.χ. επιλέγει παρατηρήσεις που σκοπεύτηκκαν από τη στάση Σ1 κ.α.) , εύρεση τον μέσο όρο των διπλοσκοπευμένων σημείων και τον μέσο όρο των γωνιών που έχουν μετρηθεί σε περισσότερες της μιας θέσης τηλεσκοπίου. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής φίλτρου επί των σταθερών σημείων, όπως αφαίρεση ταυτόσημων, αφαίρεση σημείων με συγκεκριμένο υψόμετρο κ.α. Εξαγωγή σημείων σε DXF και εξαγωγή μόνο υψομετρικών σημείων προκειμένω να πραγματοποιηθεί συνόρθωση κατακορύφου δικτύου.

2. Επίλυση ταχυμετρικών σημείων με ανάπτυξη «έξυπνου» αλγορίθμου για την επίλυση των σημείων ταυτόχρονα από σταθερά σημεία (Όδευσης, GPS κ.α.) ή ταχυμετρικά σημεία ή με συνδυασμό όλων.

3. Έλεγχος των επιλύσεων για τον εντοπισμό συστηματικών ή τυχαίων σφαλμάτων παρατηρήσεων στο πεδίο με υπόδειξη διόρθωσης αυτών.

4. Επίλυση πολλαπλής εμπροσθοτομίας (3d), οπισθοτομίας (3d) και υπολογιμός των μέσων ανηγμένων τιμών και των γενικών μέσων όρων των γωνιών από πολλαπλές μετρήσεις σε περισσότερες από μία περιόδους και σε δύο θέσεις τηλεσκοπίου (Δείτε Σχετικο Video).

5. Προσδιορισμός των υψομετρικών διαφορών με επίλυση γεωμετρικής χωροστάθμησης σε μετάβαση-επιστροφή και υπολογισμός των υψομέτρων ενδιάμεσων σημείων (συνήθως κατά τη μέτρηση υψομέτρων κατά μήκος του άξονα για τον σχεδιασμό μηκοτομής με ταυτόχρονη μέτρηση διατομών). Άμεση δυανατότητα συνόρθωσης της γεωμετρικής χωροστάθμησης (Δείτε Σχετικο Video).

Επίλυση όλων των μορφών οδεύσεων με δυνατότητα διαχωρισμού (γραφικά ή πληκτρολογώντας τις κορυφές της όδευσης) του αρχείου παρατηρήσεων του οργάνου σε παρατηρήσεις όδευσης και παρατηρήσεις ταχυμετρικών σημείων και ταυτόχρονη επίλυση αυτών. Επιλύει ανοιχτές ή κλειστές οδεύσεις πλήρως εξαρτημένες ή όχι λαμβάνοντας τα επιτρεπτά σφάλματα σύμφωνα με τον ελληνικό κανονισμό.

1. Δυνατότητα συνόρθωσης οριζοντιογραφικών και υψομετρικών δικτύων επιλύοντας τα είτε ως ελεύθερα (έλεγχος μικρομετακινήσεων), είτε ως δεσμευμένα (ένταξη σε δίκτυο) 

2. Συνόρθωση δικτύου με μετρήσεις GPS. 

3. Συνόρθωση πολλαπλών οδεύσεων και πολυγωνικών κόμβων.

4. Συνόρθωση πολλαπλής οπισθοτομίας και εμπροσθοτομίας

5. Έλεγχος μικρομετακινήσεων οριζοντιογραφικού και κατακόρυφου δικτύου. (Δείτε σχετικό video)

1. Μετατροπές συντεταγμένων από γεωγραφικές (φ,λ) σε προβολικές (x,y) και αντίστροφα, σε οποιοδήποτε σύστημα συντεταγμένων (Ηatt,ΕΓΣΑ87,ΗTRS07,ΕΜΠ 3ον, WGS84 κ.α.)

2. Μετασχηματισμοί από ένα προβολικό σύστημα σε ένα άλλο όπως από Hatt σε ΕΓΣΑ87 και αντίστροφα με συντελεστές, από Hatt σε Hatt με άλλο κέντρο κ.α. Το DelSurvey περιέχει νέους βελτιωμένους συντελεστές μετατροπής από Ηatt σε ΕΓΣΑ και αντίστροφα, οι οποίοι προσδιορίστηκαν ανά Φ.Χ 1:50.000 για όλο τον ελλαδικό χώρο.

3. Μετασχηματισμός συντεταγμένων από ΕΓΣΑ 87 σε Τοποκεντρικό σύστημα (ENU) και αντίστροφα (χρήση π.χ. για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάρκων).

4. Μετασχηματισμοί συντεταγμένων με εφαρμογή μοντέλου μετασχηματισμού (π.χ. μετασχηματισμός 2ου βαθμού) που έχει προσδιορισθεί από την εφαρμογή «Μετασχηματισμοί» για ομόλογα σημεία μεταξύ δύο προβολικών συστημάτων.

1. Επιλύση προβλημάτων ανωτέρας γεωδαισίας όπως μεταφορά γεωγραφικών συν-νων (με διάφορους μεθόδους π.χ. vicenty κ.α.).

2. Μετατροπή γεωγραφικών συντεταγμένων (φ,λ) σε γεωκεντρικές (Χ.Υ,Ζ) και αντίστροφα, επιλέγοντας το ελλειψοειδές που αναφέρονται οι συντεταγμένες.

3. Aναγωγές μηκών στον ορίζοντα, στην ισοδυναμική επιφάνειας, στο ελλειψοειδέ και αναγωγή στην χαρτογραφική απεικόνιση.

4. Μετατροπές συντεταγμένων, μεμονωμένων σημείων ή σε αρχεία γεωγραφικών (φ,λ) και προβολικών (χ,y) συν-νων από ένα γεωδαιτικό Datum σε ένα άλλο (π.χ. Από ΕΓΣΑ87 σε WGS84-UTM34), μέσω 7-παραμετρικού μετασχηματισμού ή μετασχηματισμού Molodensky.

5. Δημιουργία ελλειψοειδών προκειμένω να χρησιμοποιηθούν στις εφαρμογές του προγράμματος όπου απαιτείται.

6. Η εφαρμογή DelGeoid έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί τοπικά μοντέλα αποχής του γεωειδούς με σκοπό την μετατροπή των γεωμετρικών υψομέτρων σε ορθομετρικά και αντίστροφα. Τα μοντέλα DelGeoid-01 και DelGeoid-02 αναπτύχθηκαν από την ομάδα του DelSurvey όπου προσδιορίστηκαν με συνδυασμό παρατηρήσεων GPS και του μοντέλου EGM2008. Το DelGeoid-01 παρουσιάζει καλύτερη προσαρμοστικότητα στην περιοχή της Αττικής και της Στερεάς Ελλάδας, ενώ το DelGeoid-02 στον υπόλοιπο Ελλαδικό χώρο.

1. Μετασχηματισμός ομοιότητας

2. Αφινικός Μετασχηματισμός

3. Πολυωνυμικός μετασχηματισμός 2ου βαθμού

4.  Επτά (7) – Παραμετρικός μετασχηματισμός (μεταξύ δύο datum)

Σε όλους τους μετασχηματισμούς υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης των συντελεστών και εφαρμογή τους άμεσα σε αρχεία σημείων ΤΕΧΤ  και εφαρμογή αυτών για τον μετασχηματισμό ολόκληρων σχεδιών dwg ή dxf  μέσω της εφαρμογής DelSurvey Cad 

Το DelSurvey Calc διαθέτει αναλυτική βοήθεια σε κάθε εφαρμογή του, διευκολύνοντας την άμεση εκμάθηση και χρήση του προγράμματος. Υπάρχει δυνατότητα ελέγχου για τυχόν ύπαρξη νέας έκδοσης του προγράμματος την οποία μπορείτε να κατεβάσετε και να την εγκαταστήσετε.

Για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δυνατότητες του DelSurveyCalc μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο του προγράμματος